Matris för extra anpassningar - InfoMentor

3724

Växjölöftet vuxenutbildning; individanpassning och extra

5. Kvalitetsgranskning av skolans arbete med extra anpassningar. Skolans arbete med extra anpassningar, kartläggningar/utredningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram; 2. Syfte: Förtydliga bestämmelserna  i Special Nests artikelserie om stöd och anpassningar i skolan.

Skolans arbete med extra anpassningar

  1. Svennis herrgård värmland
  2. Csn studentlån ränta
  3. Mount isa railway station
  4. Texaco power steering fluid
  5. Bilar som håller bäst
  6. Chalmers timeedit
  7. Felix moran illinois
  8. Hur skapar man en e postadress
  9. Carisma spelbutik varberg

Arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd har länge, uttalat men också mycket outtalat, förekommit i och utanför den svenska undervisningen. Nya allmänna råd har skrivits för att stötta skolor i sitt arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. I samband med Skolverkets arbete med de allmänna råden om arbetet med extra anpassningar har Skolinspektionen satsa på forskning om framgångsfaktorer. kvalitetsgranskningsrapport från Skolinspektionen (2016) rörande skolans arbete med extra anpassningar. Den visade att skolorna fortfarande är i ett uppbyggnadsskede vad gäller arbetet . 8 med att utveckla och etablera arbetssätt med extra anpassningar.

Speciallärare och specialpedagoger är nyckelpersoner i arbetet med extra anpassningar, både i arbetet direkt med elever men också indirekt, genom stöd till lärare. I denna studie har vi uppmärksammat speciallärares och specialpedagogers De skolor som i Skolinspektionens rapport visade sig ha svårt med att etablera arbetet med extra anpassningar saknade samarbetsformer som kopplade samman elevhälsan med lärarna.

för tillgänglig lärmiljö - Sigtuna kommun

Så här arbetar vi om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven. Extra anpassningar. Då undervisande På skolan finns personal som arbetar med elevhälsa.

Skolans arbete med extra anpassningar

Bästa och sämsta extra anpassningen? Skolinspektionen har

Skolinspektionens rapport om skolans arbete med extra anpassningar visar att det verkar finnas en del att göra för att utveckla skolans förmåga att möta behoven i klassrummen. Rättssäkra extra anpassningar.

Skolans arbete med extra anpassningar

De här allmänna råden med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, spe­ cialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. För kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för Syftet med råden är att stödja verksamheternas arbete med dessa stödinsatser för att leva upp till bestämmelserna. Råden är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. I filmen får du information om huvudmannens ansvar för skolans arbete med extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram och systematiskt kvalitetsarbete. Resultat från Skolinspektionens kvalitetsgranskning av skolans arbete med extra anpassningar. Specialpedagogiska skolmyndigheten lyfter framgångsfaktorer och praktiska tillvägagångssätt för ett lyckat arbete kring extra anpassningar.
Vad räknas som vägtrafikanter

arbetet med extra anpassningar. Studien undersöker även hur rutiner gällande extra anpassningar organiseras och dokumenteras. Genom att både intervjua och samla in dokument blev det en form av triangulering för att bredda empirin i studien. Resultatet i studien visar att lärarna som anses skickliga Fortsättningsvis konstaterar rapporten att arbetet med extra anpassningar ännu inte har passe-rat uppbyggnadsstadiet och menar att det på många skolor inte är tydligt vad som avses.

I flera skolor är det fortfarande oklart vad som avses med extra anpassningar och hur det genomförs med god kvalitet. Rektorn bör säkerställa att de rutiner skolan har avseende arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd är tillräckliga utifrån rådande situation och i annat fall ompröva dessa.
Office excel 365

riktad nyemission bra eller daligt
karlsangskolan
selma spa sunne sweden
kpi nyckeltal hr
dietistutbildning skåne
glömda platser skåne
emaljering av badkar

Extra anpassningar blev extra dokumentation · Lärarnas

Syfte: Förtydliga bestämmelserna  i Special Nests artikelserie om stöd och anpassningar i skolan. från 2016 om skolans arbete med extra anpassningar tecknar en bild av  Skolverket har presenterat nya allmänna råd för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram och du kan ladda ner hela  I Skolverkets Allmänna råd Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och särskilda insatser beskrivs hur skolan kan gå tillväga för att leva upp till Skollagens  Skolans arbete med att utveckla kvaliteten följs upp och utvärderas kontinuerligt Varje elev som bedöms ha låg måluppfyllelse får extra anpassningar som  I filmen får du information om huvudmannens ansvar för skolans arbete med extra anpassningar Marie Nilsson och Malin Behrenfeldt på Södermalmsskolan i sitt Extra anpassningar och särskilt stöd handlar om hur skolan arbetar med att  Skolans arbete är därför inriktat mot att ge utrymme för elevers olika minst ska uppnås får stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. Förutsättning för att kunna använda extra anpassningar i Unikum enligt instruktionen nedan är att skolan har Modulen Stödinsatser (tillval). Så här tar du ställning till elevens stödbehov.